22.6 C
Biograd na Moru
11/05/2021 19:23

Grad Biograd raspisao natječaj za radno mjesto – viši referent za javnu nabavu

Najnovije

U Hrvatskoj 876 novooboljelih, preminulo 46 ljudi

U posljednja 24 sata zabilježeno je 876 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj...

Vinogradari, spriječite širenje zlatne žutice

Prema utvrđenom stanju, posjednici vinove loze obvezni su provoditi mjere navedene u Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja...

Iz američkog udruženja pozivaju u lipnju u Dubrovnik na ASTA Destination Expo

U pandemiji su se ljudi zaželjeli putovanja, a Hrvatska je zemlja koja pruža i sigurnost i puno ljepota u...

Grad Biograd jučer je raspisao natječaj  za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru na radno mjesto:

 • viši referent za javnu nabavu – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Uvjeti:

 • sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • potvrda (certifikat) o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje jednog stranog jezika.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumjeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti te radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) ili struke.

Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz uvjet da ga polože u roku od godine dana računajući od dana prijma u službu.
Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli višu stručnu spremu ako je stečena stručna sprema i struka izjednačena sa stupnjem obrazovanja  sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke.
Osoba koja ne posjeduje važeći certifikat u području javne nabave, može biti primljena u službu uz obvezu stjecanja istog u roku od šest mjeseci od dana početka rada.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu i/ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.
Opis poslova radnog mjesta koje se popunjava  dostupni su na web-stranici Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr.
Podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem dostupni su na web-stranici Grada Biograd na Moru, www.biogradnamoru.hr.
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, kao i vrijeme provjere objavit će se na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru i na web-stranici Grada Biograda na Moru, www.biogradnamoru.hr  najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku diplome)
 • dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (presliku svjedodžbe ili uvjerenja),
 • dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak, te da nije osuđivan za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (uvjerenje nadležnog suda u izvorniku, ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog javnog natječaja)
 • dokaz o ostvarenom radnom iskustvu: uvjerenje (elektronički zapis ili potvrda) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema (u izvorniku, ne starije od 1 mjeseca od dana objave ovog javnog natječaja), potvrda prijašnjeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika ugovora o radu, rješenja i slično iz kojih je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo) na odgovarajućim poslovima stručne spreme i struke,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, preslik svjedodžbe, potvrda ili vlastoručno pisana izjava kandidata/kinje)
 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (uvjerenje, preslik svjedodžbe, potvrda)
 • dokaz da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izvornik vlastoručno potpisane izjave kandidata/kinje).

U prijavi kandidati navode svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte, isključivo za potrebe postupka), naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će izabrani kandidat/kinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.
Preslici traženih dokumenata ne moraju biti ovjereni, a izabrani kandidat/kinja dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu na neodređeno vrijeme dostaviti na uvid izvornike dokumenata.
Kandidat/kinja koji ima pravo na prednost kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da nije zaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Kandidat/kinja prijavom na javni natječaj pristaje da se dostavljeni podaci obrađuju u svrhu provedbe natječaja sukladno Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18.) od 09. svibnja 2018. godine i Pravilniku o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/18.).
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Grad Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, s naznakom: „Prijava na javni natječaj – viši referent za javnu nabavu – NE OTVARAJ“.

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

Najpopularnije

Od ponedjeljka: Učenici se vraćaju u škole, kafići rade do 22 sata

Zbog stabilne epidemiološke slike na našem području i manjem broju zaraženih osoba, Stožer civilne zaštite Zadarske županije neće produljiti...
- Promo -

U županiji 52 novoboljelih, dvije osobe preminule

Na području Zadarske županije 52 su nova slučaja zaraze koronavirusom, a dvije su osobe preminule. Novooboljeli izolaciju provode na području gradova Zadar(31), Benkovac(2), Nin(2) i...

Bošana: Javite se za nabavku kompostera za biorazgradivi otpad

Iz Bošane stiže obavijest koju prenosimo u cijelosti: Cijenjeni korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, kao i ostalog reciklabilnog komunalnog...

Na području županije 77 je novih slučajeva , tri osobe preminule.

Na području Zadarske županije 77 je novih slučajeva zaraze koronavirusom, a tri su osobe preminule. Novooboljele osobe izolaciju provode na područjima gradova Zadar(36), Benkovac(6), Biograd(4)...

Na području županije 55 je novooboljelih, dvije osobe preminule

Na području Zadarske županije 55 je novih slučajeva zaraze koronavirusom, a dvije su osobe preminule. Novozaraženi izolaciju provode na područjima gradova Zadar(31), Nin(2), Obrovac(1),Pag(2), Galovac(1),...

Povezane vijesti

- Promo -