22.4 C
Biograd na Moru
19/07/2024 07:33

Biograd: Prijave projekata iz područja socijalne i zdravstvene skrbi do 10. rujna

Najnovije

U subotu 20. srpnja 3. vaterpolo turnir „Pašmanski dupin 2024.“u Barotulu

3. vaterpolo turnir „Pašmanski dupin 2024.“ – Barotul, otok Pašman U subotu, 20. srpnja 2023. s početkom u 16,00 sati...

16. Etno festival Benkovac predstavlja tradicijske kulture različitih krajeva

16. Etno festival u Benkovcu i ove godine održat će se u prekrasnom ambijentu Kaštel Benkovića u dvorištu Zavičajnog...

U tijeku gradnja nove infrastrukture za poduzetnike u Sv. Filip i Jakovu

U Sv. Filip i Jakovu u tijeku su radovi na izgradnji nove "Zone zanatskih i servisnih djelatnosti", smještene sjeveroistočno...

GRAD BIOGRAD NA MORU, objavljuje dana 10. kolovoza 2020. godine

JAVNI POZI ZA PREDLAGANJE PROJEKATA/PROGRAMA IZ PODRUČJA SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE SKRBI GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2021. GODINU

I.

Javne potrebe u socijalno- humanitarnoj djelatnosti i zdravstvenoj skrbi, za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Biograda na Moru za 2021. godinu, jesu socijalno-humanitarne, zdravstvene i slične djelatnosti te poslovi kojima je cilj poboljšati postojeće stanje u navedenim djelatnostima, a koje su od interesa za Grad Biograd na Moru.
Financijska sredstva osiguravaju se za sufinanciranje javnih potreba čiji se sadržaj odnosi na pružanje direktnih socijalnih usluga korisnicima, kako bi se povećalo komplementarno djelovanje u zadovoljenju potreba ciljanih korisničkih skupina, izbjeglo dupliciranje usluga, poboljšala kvaliteta života i smanjila socijalna isključenost korisnika, otklonili ili ublažili socijalni rizici te osigurao razvoj potencijala korisnika za život u zajednici.
Prijave prijedloga programa i projekata moraju obvezno obuhvatiti jedno od navedenih prioritetnih područja, i to u:

II.

U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI:
1. Programi/ projekti namijenjeni osnaživanju osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici
2. Programi/ projekti unaprjeđenja odgoja i poboljšanja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju
3. Programi/projekti namijenjeni skrbi i socijalnom uključivanju starijih i nemoćnih osoba
4. Programi/projekti namijenjeni unaprjeđenju zaštite žrtava obiteljskog nasilja .
U PODRUČJU UNAPRJEĐENJA ZDRAVLJA I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE:
1. Programi/projekti namijenjeni promicanju zdravlja, prevenciji kroničnih oboljenja i zaraznih bolesti
2. Programi/projekti namijenjeni prevenciji ovisnosti i unaprjeđenju zaštite mentalnog zdravlja.
U PODRUČJU SKRBI O DJECI I MLADIMA:
1. Programi/projekti namijenjeni prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih.

III.

Organizacija koja prijavljuje program/projekt temeljem ovog Javnog poziva mora ispunjavati sljedeće uvjete:
1. mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti iz prioritetnih područja navedenih u točki I. ovog Javnog poziva;
2. izvoditelji programa/projekta moraju imati odgovarajuću stručnu spremu/zvanje ili završenu edukaciju za rad s određenom kategorijom korisnika;
3. program/projekt mora biti osmišljen tako da je moguće provoditi kontrolu i nadzor nad provođenjem aktivnosti i nad potrošnjom odobrenih sredstava;
4. program/projekt koji organizacija prijavljuje mora doprinositi potrebama zajednice, a ne isključivo za strukovne potrebe vlastitih članova,
5. organizacija može predloženi program/projekt provoditi u suradnji i/ili partnerstvu s drugim organizacijama sukladno zakonskim i podzakonskim aktima,
6. program/projekt mora biti besplatan za korisnike koji su obuhvaćeni istim,
7. mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora,
8. mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave,
9. protiv Organizacije ili ovlaštene osobe za zastupanje i voditelja programa ili projekta Organizacije ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, te
10. posjeduje organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa/projekta te transparentno upravljanje javnim sredstvima.

IV.

Pravo na podnošenje prijava na Javni poziv imaju Organizacije registrirane za obavljanje djelatnosti socijalne i zdravstvene skrbi čija se djelatnost obavlja na području Grada Biograda na Moru ili će se njihovi programi i projekti provoditi na području Grada Biograda na Moru,
Prijavitelj može podnijeti maksimalno tri (3) prijave programa/projekta na ovaj Javni poziv. Ukoliko prijavitelj podnosi više od jednog prijedloga programa/projekata potrebno je svaki dostaviti u zasebnoj omotnici sa svom potrebnom dokumentacijom.
Udruge i ustanove koje nisu izvršile svoje obveze iz do sada odobrenih projekata i programa, a koji su financirani u 2019. godini neće se dalje financirati.
Financijska potpora iz proračuna Grada ne može se ostvariti:
– za program udruge i druge pravne i fizičke osobe čija se djelatnost financira po posebnim propisima;
– za financiranje aktivnosti članova udruge, koje nisu vezane za prijavljeni program i projekt.

V.

Obrasci za prijavu, upute za prijavitelje kao i ostala natječajna dokumentacija mogu se preuzeti  u Jedinstvenom upravnom djelu Grada Biograda na Moru na adresi: Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, te na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru http://www.biogradnamoru.hr/natjecaji.
U slučaju da program/projekt predstavlja partnerstvo između dva ili više organizatora, prijedlog programa/projekta podnosi vodeći partner.
Prijave s nepotpunim podacima, prijave na nepropisnim obrascima kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

VI.

Po isteku roka Javnog poziva, Povjerenstvo utvrđuje koje prijave ispunjavaju formalne uvjete.
Programi/projekti koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete podliježu ocjenjivanju i vrednovanju pojedinog prijedloga programa/projekta.
Povjerenstvo za dodjelu financijskih sredstava vrednuje prijedloge programa/projekata sukladno sljedećim kriterijima:
1. opravdanost ciljeva programa/projekta u odnosu na stvarne probleme, potrebe i prioritete ciljanih skupina i korisnika kojima se projekt treba baviti
• najviše 10 bodova,
1. iskustvo i stručna osposobljenost organizacije
• najviše 10 bodova,
2. kvaliteta prijedloga programa/projekta (aktivnosti programa/projekta koje potiču pozitivne promjene koje su od važnosti za javni interes Grada Biograda na Moru te doprinose povećanju kvalitete življenja stanovnika
• najviše do 20 bodova,
3. aktivnosti koje se provode u skladu s nacionalnim strategijama i programima zadovoljavanja javnih potreba u područjima navedenim u ovom Javnom pozivu
•  najviše do 10 bodova,
4. učinkovitost programa/projekta u odnosu na traženi iznos financijske potpore
• najviše 15 bodova,
5. program/projekt se provodi u suradnji ili partnerstvu s lokalnom samoupravom, te drugim ustanovama i organizacijama koje djeluju na području Grada Biograda na Moru
• najviše 10 bodova,
6. angažiranost u kandidiranju programa/projekata na javne pozive/natječaje za dodjelu financijskih sredstava na nacionalnoj, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) i europskoj razini, uz uvjet da se ne radi o programu/projektu za koji su već osigurana sredstva u proračunu Grada Biograda na Moru, sukladno odredbama ugovora o financijskoj potpori
• najviše do 10 bodova,
7. pružanje usluga i ponuda novih modela zadovoljavanja potreba i rješavanja postojećih problema
• najviše 5 bodova,
8. uključenost volontera u projektne aktivnosti
• najviše 5 bodova.

VII.

Prijave se podnose izričito u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili direktnom dostavom na adresu: Grad Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, s naznakom :“Ne otvaraj – javni poziv, prijava projekta/programa iz područja socijalne skrbi“.
Javni poziv otvoren je do 10. rujna 2021. godine.

VIII.

Rok za objavu prihvaćenih programa/projekata te za sklapanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava je 30 dana od dana donošenja odluke Povjerenstva za vrednovanje programa i projekata u okviru Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Grada Biograda na Moru za 2021. godinu.
Po završetku vrednovanja programa/projekata Grad Biograd na Moru će javno objaviti rezultate Javnog poziva s podacima Organizacija kojima su odobrena financijska sredstva na web stranici http://www.biogradnamoru.hr/natjecaji, a potom pristupiti sklapanju ugovora o dodjeli financijskih sredstava.
U  roku od osam (8) radnih dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, Grad Biograd na Moru će obavijestiti Organizacije čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima nefinanciranja uz obrazloženje te uz pouku o pravnom lijeku.

Privremena pročelnica:
Drina Bešenić, struč. spec. oec. v.r.

Napomena: Sukladno Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), Grad Biograd na Moru kao tijelo javne vlasti, obvezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i u interesu javnosti, Grad Biograd na Moru objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Grada. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave na ovaj Poziv, a koja sadrži i njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Biograda na Moru, a u svrhu u koju su prikupljeni.

Najnovije

Dani vitezova Vranskih 20. i 21. srpnja u Vrani i Pakoštanima

i ove godine veliki povijesni spektakl oživljene povijesti DANI VITEZOVA VRANSKIH u trajanju od 1 dana u Vrani te...
- Promo -

TZ Pakoštane: Dani vitezova Vranskih održat će se 20.07. i 21.07. 2024.

Ovogodišnja manifestacija Dani vitezova Vranskih održat će 20.07 i 21.07 u Vrani i Pakoštanima Za prvi dan održavanja pripremljen je bogat program u Vrani, dok...

U subotu 20. srpnja 3. vaterpolo turnir „Pašmanski dupin 2024.“u Barotulu

3. vaterpolo turnir „Pašmanski dupin 2024.“ – Barotul, otok Pašman U subotu, 20. srpnja 2023. s početkom u 16,00 sati održati će se treći turnir...

16. Etno festival Benkovac predstavlja tradicijske kulture različitih krajeva

16. Etno festival u Benkovcu i ove godine održat će se u prekrasnom ambijentu Kaštel Benkovića u dvorištu Zavičajnog Muzeja Benkovac s početkom u...

U tijeku gradnja nove infrastrukture za poduzetnike u Sv. Filip i Jakovu

U Sv. Filip i Jakovu u tijeku su radovi na izgradnji nove "Zone zanatskih i servisnih djelatnosti", smještene sjeveroistočno od samog naselja. Ovo područje,...

Povezane vijesti

- Promo -